[Special Ef.]Iron King

  • Friendship
  • Interesting
  • Enjoyed
  • Cool
RSS
SF TV total pnts rank Rank 113in 637 titlesTotal 23 / Deviation 52.62
SF TV avg pnts Rank 89in 218 titlesAvg 1.35=Good/17 reviews
SF TV rank of 1972 Rank 5in 17 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Character/Setting1.75(Very good)4
Voice/Actor1.75(Very good)4
Graphic1.25(Good)4
Music1.25(Good)4
Story1.25(Good)4
Friendship75%3/4
Interesting75%3/4
Enjoyed50%2/4
Cool50%2/4
Impressed25%1/4
Funny25%1/4
Sexy0%0/4
Cute0%0/4
Hot heart0%0/4
Brave0%0/4
Shed tears0%0/4
Sad0%0/4
Beautiful0%0/4
Romantic0%0/4
Moral0%0/4
Scareful0%0/4
Made me think0%0/4
Shocked0%0/4
Learned something0%0/4
Poll
Information about this title

Senkosha Tokyo Broadcasting System Television, Inc. Nihongendaikikaku
Mamoru Sasaki YUSAWA NORIAKI Kouichi Takano
Noriyoshi Ikeya Testuya Kobayashi Eiji Takakura Wakakoma Boken Group Hisashi Katou
Shunsuke Kikuchi
Shoji Ishibashi Mitsuo Hamada
Chieko Morikawa Hajime Izu
Shinzo Hotta Katsumi Muramatsu
Eisuke Yoda Hiroshi Masuoka Eiji Maruyama
Yuki Okazaki Mitsuko Hoshi
Teresa Noda Junko Natsu Hijiri Matsuki
Mizusawa Yumi Okawa Eiko Ryoko Sakaguchi
Japan Released:1972/10/08(Sun) / End:1973/04/08
24,3531817
Recently views
2344114333

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works