[Special Ef.]Hattori Hanzou Kage no Gundan

RSS
SF TV total pnts rank Rank 223in 756 titlesTotal 9 / Deviation 48.89
SF TV rank of 1980 Rank 4in 7 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

Fuji Television Network, Inc.
KTV TOEI
Eiichi Kudou Yoshiyuki Kuroda Ota Showa Ikuo Sekimoto Yuji Makiguchi Ishikawatakahito Tsutomu Nakamura Yamada Takayuki Isao Matsumoto
Nobuyasu Okabayashi
Shinichi Chiba
Kenji Takaoka
Shouhei Hino
Junichi Haruta
Naomi Hase
Teruhiko Saigo
So Yamamura
Mikio Narita
Ueda Takanori
Nobuo Kaneko
Hiroshi Inuduka
Kaho Shimada
Kurita Yoko
Miura Mayumi
Tachibana Maki Iwai Tomomi
Kantaro Suga
Renji Ishibashi
Kyouko Mitsubayasi
Kirin Kiki
Asao Koike
Japan Released:1980/04/01(Tue) / End:1980/09/30
Opening movie (1)
Hattori Hanzo: Kage no GundanHattori Hanzo: Kage no Gundan [Fan reg.]
[See more]
17,65266
Recently views
1011231201
  Limit by opinioin
Search in this page

The below reviews are translated automatically from Japanese ones. To post your review to English version, please click here.

There is no review for this title on this condition.
↑Top