[JP movie]Nippon ichi no goma suri otoko

RSS
JP movie rank of 1965 Rank 10(No review)in 26 titles
Character/Setting3.00(Best)1
Story3.00(Best)1
Voice/Actor2.00(Very good)1
Graphic1.00(Good)1
Music1.00(Good)1
Shocked100%1/1
Enjoyed100%1/1
Interesting100%1/1
Funny100%1/1
Sexy0%0/1
Cute0%0/1
Hot heart0%0/1
Brave0%0/1
Shed tears0%0/1
Sad0%0/1
Beautiful0%0/1
Romantic0%0/1
Moral0%0/1
Scareful0%0/1
Friendship0%0/1
Made me think0%0/1
Cool0%0/1
Learned something0%0/1
Impressed0%0/1
Poll
Information about this title

Furusawa Kengo
Ryozo Kasahara
Shin Watanabe Morita Shin
Hiroshi Miyagawa Hagiwara Hiroaki
Yoshitami Kuroiwa
Toho
Hitoshi Ueki
Hama Mie
Nakamura Zeko
Yoshikawa Mitsuko
Hitomi Akira
Hiroshi Inuduka
Arishima Ichirou
Shindo Eitaro
Eijiro Touno
Nakao Mie
Makoto Fujita
Takada Minoru
Kyoduka Masako
Miyata Yoshiko
Kubo Naoko
Yasuda Shin
Yutaka Sada
Otomo Shin
Okabe Tadashi
Yutaka Oka
Harold Conway
Minami Toshiaki
Ozawa Keiko
Nakakita Chieko
Sawamura Ikio
Senri Sakurai
Omae Wataru
Kadowaki Saburo
Shibuya Hideo
Masanari Nihei
Urayama Tamami
Tanabe Wakako
Tani Kazuko
Yoda Michiko
Araki Yasuo
Kubota Yoshio
SHOICHI HIROSE
Osami Nabe
Ishibashi Etaro
Tani Akira
Japan Released:1965/05/29(Sat)
Promotion video (1)
Recently views
1001001011

There is no review for this title on this condition.
↑Top