[JP movie]Aijou monogatari

RSS
Other media: Movie:The Eddy Duchin Story
Poll
Information about this title

Haruki Kadokawa
Ziro Akagawa
Wataru Kenmotsu
Sengen Seizo
Akira Suzuki
Tsutomu Imamura
Mitsuo Watanabe
Tetsuo Segawa
Masato Kai
Tomoyo Harada
Chinfa Kan Hayashi Tetsuji Mitsuo Hagita
Mitsuko Baisho
JOHNY OHKURA
Yasukiyo Umeno
Dazai Hisao
Kitamura Akiko
Yukari Tsuda
Murata Kaori
Atsuko Kawaguchi
Hideo Murota
Mariko Kaga
Tsunehiko Watase
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1984/07/14(Sat)
Recently views
1010100100

There is no review for this title on this condition.
↑Top