[Drama]Ashita tenki ni naare.

RSS
Other media: Anime:Ashita Tenki Ni Nare / Game:Ashita Tenkini naare / Comics:Ashita Tenki ni naare
Poll
Information about this title

Michiru Ooshima
Hitoshi Iwamoto Sakuma Noriyoshi
Arisa Mizuki
Morisako Ei
Jin Nakayama
Mayumi Asaka
Ikki Sawamura
Sei Hiraizumi
Yukiko Takabayashi
Yun Son-ha
Kenji Anan
Reiko Suho
Mita Airi
Yoshihiko Inohara V6
Toru Nakamura
Keiko Toda
Ryuta Sato
Miho Yoshioka
Toshiya Sakai
Yuka Itaya
Toshimi Sugawara
Toshihide Tonesaku
Kinya Kikuchi
Kenta Satoi
Haruki Kobori
Yasufumi Hayashi
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:2003/10/11(Sat) 21:00-21:54 NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION / End:2003/12/13
Official sites
1. http://www.ntv.co.jp/ashiten/ (Translation)
Recently views
1101210100

There is no review for this title on this condition.
↑Top