Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115112.69Junichi Sato1960/03/11
214107.89Yoshiyuki Tomino1941/11/05
31193.50Hayao Miyazaki1941/01/05
4879.11Goro Taniguchi1966/10/18
5669.51Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.51Akiyuki Shinbo 
7669.51Hideaki Anno1960/05/22
8564.71Akitaro Daichi 
9564.71Yasuhiro Imagawa1961/07/24
10564.71Steven Allan Spielberg1946/12/18
11564.71Kisi Seiji 
12459.92Keiichi Hara1959/07/24
13459.92Akira Kurosawa1910/03/23
14459.92Masami Obari1966/01/24
15459.92CLINT EASTWOOD1930/05/31
16459.92TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
17459.92TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.92Yutaka Izubuchi1958/12/08
19355.12Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20355.12Hiroaki Sakurai1958/12/15
21355.12OSAMU DEZAKI1943/11/18
22355.12Tim Burton1958/08/25
23355.12Mitsuru Hongo1959/10/12
24355.12Toyo Asida1944/04/21
25355.12Mamoru Hosoda1967/09/19
26355.12Stanley Kubrick1928/07/26
27355.12Ishiro Honda1911/05/07
28250.32Kihachi Okamoto1924/02/17
29250.32Shoji Kawamori1960/02/02
30250.32Shinji Takamatsu1961/12/03
31250.32Keita Amemiya1959/08/24
32250.32Yoshiaki Kawaziri1950
33250.32Akio Jissoji1937/03/29
34250.32Tsutomu Mizushima1965/12/06
35250.32Mamoru Oshii1951/08/08
36250.32David Fincher1963
37250.32Kazuki AKANE1962/03/24
38250.32Yamamoto Yuusuke 
39250.32John Carpenter1948/01/16
40250.32Kagamitakahiro 
41250.32Shintaro Katsu1931/11/29
42250.32Tomomi Mochiduki1958/12/31
43250.32Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
44250.32Kouichi Sakamoto1970/09/29
45250.32Kouichi Mashimo 
46250.32David Lynch1946/01/10
47250.32Takao Nagaishi1945/01/07
48250.32Hitoshi Ozawa1962/06/19
49250.32Shinichiro Watanabe1965/05/24
50250.32Nobuo Yajima1928/07/24
51250.32Alfred Hitchcock1899/08/13
52250.32Sergio Leone1929/01/03
53250.32Paul Verhoeven1938/07/18
54145.52Kaneto Shindo1912/04/22
55145.52Hiroshi Ishiodori 
56145.52Duncan Jones1971/05/30
57145.52Hideo Kojima1963/08/24
58145.52Roman Polanski 
59145.52Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
60145.52Julien Duvivier1896/10/03
61145.52Tomonori Kogawa1950/01/03
62145.52Haruo Mizuno1931/07/19
63145.52Tatuya Ishihara1966/07/31
64145.52James Cameron1954/08/16
65145.52Kanda Takeyuki1943/08/11
66145.52Yu Suzuki1958/06/10
67145.52George Roy Hill1922/12/20
68145.52Syunichi Hirano1972
69145.52Shinichiro Kimura 
70145.52Kenji Nakamura1970/03/25
71145.52Kazuya Murata 
72145.52Luc Besson1959/03/18
73145.52Anthony russo1973/06/02
74145.52Yoichi Sai1949/07/06
75145.52Kouichi Takano1935/08/25
76145.52Yoshiaki Kobayashi 
77145.52Hideki Shibatani1960/11/21
78145.52Jean Renoir1894/09/15
79145.52Billy Wilder1906/06/22
80145.52Tsutomu Shibayama1941/03/09
81145.52Kevin Spacey1959/07/26
82145.52George Orson Welles1915/05/06
83145.52Kou Matsuo 
84145.52Martin Scorsese1942/11/17
85145.52Masahiro Sakurai1970/08/03
86145.52Uenoken 
87145.52John Dykstra1947
88145.52Sotho Kulikar1973
89145.52Lau Kar-Leung1936/07/28
90145.52Joseph Barbera1911/03/24
91145.52Norio Kashima 
92145.52Gualtiero Jacopett1919/09/04
93145.52Tetsuo Yasumi1954/01/01
94145.52Arakishingo1939/01/01
95145.52Federico Ferrini1920
96145.52Hiroshi Sasagawa1936/07/09
97145.52Eriko Watanabe1955/01/05
98145.52Teturo Amino1955/10/10
99145.52D.W. Griffith1875/01/22
100145.52Hiroyuki MORITA1964/06/26

Next
↑Top